Obchodní Podmínky


Přečtěte si prosím následující ustanovení upravující obchodní podmínky mezi smluvními stranami.

Nakupujte Online

Odesíláme do 48 hodin

Bezpečně Zabalené

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího. Nákup v internetovém obchodě TreeGuard.eu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

Zákazník dává zasláním objednávky na zboží souhlas s těmito VOP.

Prodejce:

TreeGuard s.r.o., Prievozská 4D, Blok E, 821 09 Bratislava, Slovensk. IČO: 51 280 205, DIČ: 2120653854, IČ DPH: SK2120653854

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Zboží:

Všechny produkty, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu TreeGuard.eu nebo zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího speciálně objednané na základě specifikace kupujícího.

Objednávka a uzavření smlouvy

Kupní smlouva je smlouva uzavřena na dálku na základě elektronické objednávky kupujícího. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišně od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění těchto podstatných náležitostí:

  • kontaktní údaje kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firma a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO, DIČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH; telefon a e-mail,
  • kód zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení zboží podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu) a cena zboží, požadované množství zboží,
  • vybraný způsob platby,
  • vybraný způsob dodání zboží a adresa pro dodání zboží.

Přijatá elektronická objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odeslány e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému.

V případě, že v tomto potvrzení naleznete nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte e-mailem info@treeguard.eu nebo telefonicky na tel. číslo +421 918 520 421.

Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající její ověření. Ověřením objednávky prodávající potvrzuje emailem kupujícímu druh, cenu a množství zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi smluvním stranami za závaznou.

Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce: dobírkou v místě dodání zboží.

Poplatky za dopravu při koupi našich produktů:

  1. Dobírka – 4 Eur s DPH

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude odeslán kupujícímu formou poštovní zásilky. O odeslání Vaší objednávky Vás budeme informovat formou emailu.

Prodávající dodá zboží kupujícímu v nejkratší možné době, obvykle do 3 pracovních dnů od vystavení objednávky max. do 15 dní. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek mají orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.

V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

Za doručení objednaného produktu prodávající účtuje přepravní náklady ve výši 4 EUR s DPH.

Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání poštovní zásilky na místo určení.

Zásilky je možné zasílat i v rámci EU, před uskutečněním objednávky je třeba předem se informovat ohledně výšky poplatku do konkrétní země. Objednávky do zahraničí lze uskutečnit pouze se způsobem platby předem převodem na účet, nikdy ne na dobírku.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání.

V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním v případě, že v souvislosti s pořízením zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Smluvní storno poplatek je stanoven ve výši 33% z ceny objednávky.

Pokud je prodej zboží uskutečněn výhradně prostřednictvím internetového elektronického obchodu, je kupující – spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zajistit doručení nepoškozeného a neopotřebované zboží na adresu společnosti. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odstoupení. Do vrácené částky se nezapočítává cena za doručení zboží.

V případě nepřevzetí zboží bude z kupní částky odečten storno poplatek ve výši 33% z ceny objednávky. Přepravní náklady na dodání zboží se nevracejí.

Nejpozději do 15 pracovních dní bude tato částka za vrácené zboží odeslána kupujícímu na jeho bankovní účet.

Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.

Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Reklamovanou závadu je třeba nahrát na video nebo vyfotografovat tak, aby bylo viditelné poškození či jinou závadu. Video / fotografie je třeba následně zaslat na info@treeguard.eu nebo pro velké videa je možné použít úschovnu. Pro uznání reklamace je nutné zaslat kopii daňového dokladu, na jehož základě bylo zboží pořízeno.

Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem, očištěný a pokud možno v originálním obalu. Reklamace je vyřešena ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Pokud byl produkt používán v rozporu s instrukcemi k použití (např. nedodržování max. povoleného zatížení – přetížení).

Pokud byl produkt nesprávně opraven zásahem třetí strany, neautorizovaným servisem. Části produktu byly nahrazeny díly, které nejsou schváleny, nebo byl produkt změněn způsobem, který není schválen prodejcem TreeGuard.eu, spotřebitel nedodržuje pravidla o používání, péče, údržbě a opravách popsaných v návodu k použití. Běžné opotřebení je vyloučeno ze záruky. Stejně vady (např. Rez, škrábanců, koroze) způsobené vnějšími vlivy, externími environmentálními faktory nebo nedostatečnou údržbou a péčí.

Smluvní pokuta

1. Prodávající může udělit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 33% z ceny objednávky pokud si kupující nepřevezme svou poštovní zásilku, při níž byla zvolena platba na dobírku

2. Prodávající za porušení VOP vystaví fakturu s 15 denní splatností, kterou odešle doporučeně kupujícímu na jeho uvedenou adresu z objednávky.

3. V případě neuhrazení smluvní pokuty, kupující posune svou pohledávku třetí straně, která tuto pohledávku bude mimosoudně vymáhat.

4. Kupující zároveň souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, jakož i výši pohledávky vůči prodávajícímu na internetovou stránku dlužníků.

5. V případě, že pohledávka bude uhrazena, kupující se zaručí, aby byl záznam o pohledávce kupujícího z webové stránky dlužníků v co nejkratším čase odstraněn.

6. Odesláním objednávky s platbou na dobírku kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 33% z ceny objednávky v případě, že si dobírkovou zásilku nepřevezme.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostní směrnici.
6. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
7. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.
8. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.
9. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat ve věrnostním programu.

Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy ČR. Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze „Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.“ ve znění pozdějších zákonných úprav, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

Jakékoliv kopírování, šíření a reprodukování obsahu stránky, videa a obrázků bez souhlasu je zakázáno. Obsah je chráněn autorským právem a jeho zneužití je trestné !!!

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákon č. 634/1992 Sb. směrnice 2009/22/ES o alternativním řešení spotřebitelských sporů

Nakupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@treeguard.eu ), pokud není spokojen se způsobem , kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak TreeGuard doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na TreeGuard pro vyřešení nastalé situace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

0